Moduł Zarządzanie Produkcją

Moduł przeznaczony jest dla firm produkcyjnych, o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Wspomaga sterowanie produkcją w przedsiębiorstwie, śledzi stopień realizacji zleceń produkcyjnych, pozwala na planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych, umożliwia wykonanie analiz i zestawień specyficznych dla obszaru produkcji, zapewnia obsługę i kontrolę procesów technologicznych na każdym etapie.

Korzyści z zastosowanie modułu

 • Skrócenie średniego czasu wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Optymalizacja obciążeń dzięki wprowadzeniu kalendarzy produkcyjnych.
 • Modyfikacja zamówień w dowolnym punkcie cyklu produkcyjnego.
 • Planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych.
 • Analiza produkcji w toku.
 • Przechowywanie i modyfikowanie danych związanych z technologią produkcji.
 • Obsługa różnych typów organizacji procesu produkcyjnego.
 • Skrócenie cykli produkcyjnych poszczególnych wyrobów.

Rodzaje obsługiwanej produkcji

 • Produkcja na magazyn.
 • Produkcja na zamówienie.
 • Produkcja wariantowa na zamówienie.
 • Montaż na zamówienie.
 • Projektowanie na zamówienie.
 • Produkcja potokowa i niepotokowa.
 • Produkcja seryjna.
 • Produkcja masowa.
 • Produkcja jednostkowa.
 • Produkcja pull (w „systemie ssącym”) – „szczupłe produkowanie”.
 • Produkcja push (pchana) – tradycyjne planowanie i sterowanie.
Techniczne Przygotowanie Produkcji

Umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie i przechowywanie danych związanych z technologią produkcji. W tym obszarze definiowane są struktury produktów, rodzaje operacji technologicznych, karty pracy z czynnościami oraz przeprowadzana jest wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.

Technologia produkcyjna

Technologie produkcyjne podzielone są na trzy grupy:

 • technologie w przygotowaniu – zbiór technologii na nowe wyroby, które będą wprowadzane na rynek,
 • technologie aktywne – zbiór technologii na wyroby aktualnie produkowane,
 • technologie archiwalne – zbiór technologii na wyroby, które zostały wycofane z produkcji.
Operacje technologiczne

W obszarze Technicznego Przygotowania Produkcji można zdefiniować dwa rodzaje operacji technologicznych:

 • operacje główne – stanowią spis podstawowych operacji procesu produkcyjnego,
 • operacje alternatywne – stanowią spis operacji, którymi można zastąpić operację główną, np. w sytuacji przekazywania części
 • produkcji do kooperacji.
Technologia wiodąca

W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie dla jednego wyrobu tworzy się kilka technologii możliwe jest wskazanie technologii wiodącej według której, w określonym czasie, przebiega produkcja wyrobu gotowego.

Grupowe zmiany w technologii

W module Zarządzanie Produkcją możliwe jest przeprowadzanie grupowych zmian w technologii, polegających na dodawaniu/usuwaniu materiałów, zmianie ilości dla wybranych materiałów, zamianie istniejących materiałów i półproduktów na inne. Wszelkie zmiany dokonane w technologii są rejestrowane w systemie, w postaci historii zmian.

Kalkulacja kosztów produkcyjnych

Kalkulację kosztów można przeprowadzić zarówno po każdym etapie realizacji zlecenia produkcyjnego jak również po jego zakończeniu. Umożliwia ona porównanie uzyskanych kosztów rzeczywistych z kosztami planowanymi.

Planowanie Produkcji

Proces planowania polega na ustaleniu zadań dla jednostek produkcyjnych oraz określeniu niezbędnych zasobów potrzebnych do ich realizacji. Plan produkcji powstaje na podstawie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. W module istnieje możliwość definiowania własnych planów lub importowania planów klienta w przypadku, gdy nasza firma jest podwykonawcą dla innej firmy. Możliwe jest również prowadzenie historii zmian planów, wraz z podaniem przyczyn zmiany.

Horyzont czasowy w planowaniu produkcji

Plan produkcji można tworzyć w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości.

 • Plan strategiczny pokazuje ile i jakich wyrobów chcemy wyprodukować w okresie jednego roku lub kilku lat.
 • Plan taktyczny pokazuje produkcję w ujęciu miesięcznym i tygodniowym.
 • Plan operacyjny, najbardziej szczegółowy, informuje o konkretnych dniach i zmianach, na których produkcja będzie realizowana. W planie operacyjnym można również uwzględnić dodatkowe zamówienia klienta, których nie dało się przewidzieć w planie strategicznym i taktycznym.
Planowanie zdolności produkcyjnych

Wstępne planowanie produkcji oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych. Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego.

Planowanie potrzeb materiałowych

Informacje uzyskane z tego obszaru pozwalają na podjęcie decyzji o tym, które zlecenia produkcyjne mogą zostać już uwolnione do produkcji, a dla których należy dokonać zamówienia materiałów u dostawców. Umożliwia oszacowanie, kiedy mogą wystąpić ewentualne niedobory materiałów. W efekcie planowania potrzeb materiałowych, powstaje w module plan dostaw materiałów, który można wysłać do dostawców. W planowaniu potrzeb materiałowych użytkownik może uwzględnić dostawy w drodze oraz zdefiniować dodatkowe parametry przypisane do dostawcy lub do kontraktu, które mają wpływ na termin rozpoczęcia produkcji wyrobu.

Symulacja wykonania zlecenia produkcyjnego

Metoda symulacji pozwala na sprawdzenie aktualnie dostępnych zasobów materiałowych i produkcyjnych oraz określenie, czy można rozpocząć produkcję w planowanym terminie czy nie. Podstawą przeprowadzenia symulacji jest plan produkcji i zamówienia klientów. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może sprawdzić wiele czynników, zanim podejmie decyzję o przystąpieniu do produkcji.

Sterowanie Produkcją

Sterowanie produkcją stanowi bazę wiadomości o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk oraz dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego

Posiadając listę wszystkich zleceń oraz pełną informację na ich temat w jednym miejscu, można płynnie zarządzać ich realizacją. Z poziomu zlecenia w dowolnej chwili można obejrzeć stany magazynowe, dostawy i zamówienia.

Uwalnianie zleceń produkcyjnych w module Zarządzanie produkcją realizowane jest na dwa sposoby:

 • szybkie generowanie zleceń z poziomu technologii, z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności produkcyjnych,
 • generowanie zleceń z poziomu planowania produkcji, w oparciu o dane dotyczące obciążenia zdolności produkcyjnych oraz dostępności zasobów materiałowych.
Gromadzenie informacji zwrotnej z produkcji
Meldunki zwrotne

Dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku. Umożliwiają śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na każdym etapie produkcji. Generują dokumenty RW i PW, np. z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych lub inny wybrany magazyn, z jednoczesną wyceną wyrobu.

Grupowe meldowanie

Składanie meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji można znacząco przyspieszyć dzięki opcji grupowego meldowania. Usprawnia ona przede wszystkim proces meldowania rozkroju i rozliczenia materiałów, pobranych do realizacji różnych zleceń produkcyjnych.

Sposoby składania meldunków zwrotnych:

 • Za pomocą stacji roboczej. Meldowanie wykonania operacji technologicznych, ilości wyprodukowanych wyrobów oraz jednostek roboczych (brygady, zespoły, pracownicy) realizowane jest „ręcznie” – za pomocą komputera. W celu zapewnienia szybszego wyszukiwania operacji do meldowania, można zastosować czytnik kodów kreskowych podłączony do komputera, który wyświetli odpowiednią operację po zczytaniu jej kodu kreskowego.
  Meldowanie z wykorzystaniem stacji roboczej można znacząco przyspieszyć poprzez import danych do meldunku z systemu zarządzającego urządzeniem produkcyjnym, np. z systemu wagowego urządzenia do naważania surowców importowane są dane o ilości zużytych materiałów.
 • Za pomocą czytników kodów kreskowych. Meldowanie za pomocą autonomicznych czytników, których lokalizacja jest niezależna od stanowiska komputerowego (np. hala produkcyjna), wykorzystywane jest najczęściej w tych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które posiadają karty pracy i chcą automatycznie potwierdzać wykonanie czynności na produkcji.
 • Za pomocą paneli dotykowych. Panele dotykowe znacznie przyspieszają i upraszczają składanie meldunku, są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika. Dane wprowadzone poprzez panel automatycznie zapisują się w module Zarządzanie produkcją.
 • Za pomocą komputerów przenośnych typu PDA. Meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym.
Obsługa kooperacji

Zastosowanie w module mechanizmu operacji alternatywnych zapewnia obsługę procesu kooperacji wraz z możliwością prowadzenia magazynów kooperanta. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad powierzonym do kooperacji materiałem. Kooperant melduje zakończenie produkcji bezpośrednio w module, poprzez zdalny pulpit.

Kontrola jakości

To proces realizowany według ściśle określonych procedur, który wspomaga dostarczanie na rynek wyrobów bezpiecznych dla klienta oraz buduje przewagę konkurencyjną firmy. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wielu parametrów wyrobu pod względem spełniania określonych norm. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji o jakości realizowanego procesu produkcji – w celu wyeliminowania czynności powodujących błędy.

W zakresie kontroli jakości system ERP Streamsoft Prestiż umożliwia:

 • Obsługę numerów seryjnych, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie każdej sztuki wyrobu lub półproduktu.
 • Wprowadzenie graficznej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli (zdjęcia).
 • Wprowadzenie dokumentów w formacie pdf, np. instrukcje przeprowadzenia kontroli jakości.
 • Powiązanie stwierdzonych uszkodzeń z konkretnym wykonawcą wyrobu.
 • Sortowanie listy możliwych błędów wg częstotliwości ich wystąpień.
 • Wydruk dowolnych etykiet informacyjnych dla uszkodzonych wyrobów – do oznaczania wyrobów, które nie przeszły kontroli.
 • Tworzenie historii kontroli jakości dla danego wyrobu.
 • Tworzenie dodatkowej listy materiałów zużytych do naprawy wyrobu oraz podwyższenie kosztu produkcji.

Paletowanie

Automatyzacja procesu paletowania (układania wyrobów na palecie) z wykorzystaniem paneli dotykowych i czytników kodów kreskowych. Pełna kontrola produktów wchodzących w skład palety, automatyczne nadawanie w systemie kolejnych numerów palet oraz wydruk etykiet po zakończeniu wprowadzania wyrobów na paletę.

Rozliczanie czasu pracy pracowników produkcyjnych

Rozliczenie rzeczywistego czasu pracy w firmach produkcyjnych to duże wyzwanie. Pracownicy produkcyjni pracują w różnych brygadach, w systemie zmianowym i akordowym – rozliczenie czasu ich pracy stanowi ważne zagadnienie na stylu procesów kadrowo-płacowych i procesów zarządzania produkcją. Specjaliści z firmy Streamsoft opracowali aplikację, która rozwiązuje wiele problemów wynikających z faktu rozliczenia różnych wariantów czasu pracy. Aplikacja ta to moduł Karty pracy – umożliwia ona ewidencjonowanie czasu pracy pracowników produkcyjnych oraz automatyzację wyliczania wynagrodzeń na podstawie danych zawartych w module Zarządzanie produkcją. Źródłem danych do rozliczenia czasu pracy są meldunki zwrotne w produkcji, które odzwierciedlają rzeczywistość produkcyjną.