Streamsoft Prestiż to wielomodułowy system klasy ERP, obsługujący wszystkie procesy biznesowe firmy. Wybrało go już ponad 4 400 Klientów.

System Prestiż jest efektem wiedzy i bogatych doświadczeń firmy Streamsoft w zakresie programowania aplikacji wspomagających pracę przedsiębiorstw. Jednym z ważnych czynników, które decydują o zakupie oferowanego przez nas oprogramowania jest fakt, że jesteśmy w stanie efektywnie obsłużyć firmy z ponad 300 stanowiskami pracującymi na jednej bazie danych. Podczas prac wdrożeniowych dotychczas skonfigurowano i uruchomiono ponad 20 tysięcy stanowisk wspomagających różne obszary działalności przedsiębiorstw.

Streamsoft Prestiż został wyróżniony między innymi Medalem Europejskim za jakość i innowacyjność oraz nagrodą "Najlepszy dostawca IT dla przemysłu".

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Usprawnienie procesów obsługi klienta oraz odpowiednio szybką reakcję na zmiany zachodzące na rynku, dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i kontrolingowym.
 • Poprawa organizacji pracy poprzez usprawnienie obiegu dokumentów w firmie oraz ujednolicenie procedur postępowania.
 • Umożliwienie współdziałania wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie.
 • Obniżenie kosztów produkcji poprzez skrócenie cyklu produkcyjnego i redukcję zapasów magazynowych.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
 • Dopasowanie do przepisów i realiów gospodarczych Polski oraz do standardów Unii Europejskiej.
 • Wspieranie procesu podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz i zestawień.
 • Umożliwienie firmom wielooddziałowym pracę w czasie rzeczywistym, na wspólnej bazie danych.
 • Bieżąca kontrola należności i zobowiązań kontrahentów.

Czas wdrożenia

Modułowa budowa systemu StreamsoftT PRESTIŻ umożliwia wdrażanie wszystkich lub wybranych elementów równocześnie lub w odpowiedniej kolejności. Czas wdrożenia jest krótki - od 1 do 6 miesięcy - i zależy od kilku czynników, m.in.:

 • złożoności procesów biznesowych i procedur funkcjonujących w firmie,
 • zakresu wdrażanych funkcjonalności,
 • dobrej organizacji pracy w ramach projektu wdrożeniowego - zarówno po stronie dostawcy jak i Klienta.

 

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o dowolnym profilu działalności. Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa gospodarczego. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont wraz z możliwością tworzenia planów alternatywnych. Moduł pozwala na dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań i rozdzielników kosztów. Automatyzuje obliczanie różnic kursowych oraz bieżącą kontrolę zobowiązań i należności we współpracy z modułem Rozrachunki.

Rok obrachunkowy

Możliwość dowolnego określania roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Plan kont

Długość kont syntetycznych i analitycznych może być dowolna dla każdego konta. Analityka kont może być oparta o słowniki odzwierciedlające np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, rodzaje kosztów, kasy, konta bankowe, kartotekę kontrahentów lub inne słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych. Możliwość definiowania wielu alternatywnych planów kont (np. w różnych językach) oraz równoległej dekretacji i księgowania na konta alternatywne. W analitykach kont można tworzyć wyjątki. Nazwy kont mogą składać się zarówno z cyfr, jak i liter.

Automatyzacja

Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielniki kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołami "4" i "5", rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu w innych modułach są automatycznie dekretowane na właściwe konta według definiowanych wzorców dekretów. Zadekretowane dane, do momentu ich zatwierdzenia, mogą być w dowolny sposób modyfikowane.

System umożliwia prowadzenie rozliczeń wielowalutowych na dowolnych kontach, wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.

Automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

Zestawienia, raporty, deklaracje

Łatwość uzyskiwania dowolnych informacji dzięki rozbudowanej opcji zestawień, pozwalających na tworzenie raportów wg różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych. Możliwość drukowania dowolnych raportów, w tym dziennika, ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT. Drukowanie deklaracji podatkowych, rachunku zysków i strat, bilansu itp. Symulacja wyników finansowych przed ich końcowym zaakceptowaniem.

Możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną (e-deklaracje).

Moduł Handel i Magazyny

Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz do wspomagania procesów związanych z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.

Moduł jest w pełni zgodny z unijnymi standardami. Wspomaga pracę działu sprzedaży, poprzez korzystanie z rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Dane zawarte w systemie Streamsoft Prestiż mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych, korzystających z mechanizmów ODBC.

Kartoteki
Kartoteki towarowe, usługi i opakowania

W module można prowadzić kartoteki towarów, usług i opakowań obejmujące oprócz standardowych pól typu nazwa, indeks, stawka VAT czy jednostki miary również m. in.:

 • definiowane cenniki,
 • dodatkowe nazwy (np. w językach obcych),
 • drzewiaste grupy towarowe (np. asortyment i producent),
 • definiowane cechy (np. waga, objętość, wymiary, kolor itd.),
 • zamienniki,
 • numery partii, dostaw i numery seryjne,
 • numery katalogowe,
 • zdjęcia i dodatkowe dokumenty (np. PDF z atestem, rysunkiem technicznym itp.),
 • słownik kodów EAN itd.

Z poziomu kartoteki możliwy jest bezpośredni dostęp do rejestru zamówień i rezerwacji oraz analizy dostawców, nabywców, cen zakupu, dostaw, stanów magazynowych itd.

Kartoteki kontrahentów

Oprócz standardowych pól zawierających pełne dane teleadresowe, przypisanie kontrahenta do definiowanych drzewiastych grup, informacje o kontach bankowych, warunkach płatności, limitach kredytowych itp., kartoteka kontrahentów może zawierać także:

 • definiowane cechy,
 • dodatkowe dokumenty (np. umowy, certyfikaty, dokumenty KRS itp.),
 • dodatkowe adresy (np. miejsca dostaw, oddziały itd.), osoby kontaktowe,
 • inne pola.
Wspomaganie sprzedaży
Oferty i zamówienia

Moduł obsługuje tworzenie ofert, na podstawie których mogą być generowane zamówienia od odbiorców. Zamówienia można też tworzyć niezależnie od ofert, bezpośrednio w module lub za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. smartfonów. Zamówienia mogą rezerwować towar i wpływać na stan dyspozycyjny.

Umowy z kontrahentami, cenniki.

Moduł posiada rozbudowany mechanizm pozwalający na tworzenie cenników dla kontrahenta (grup kontrahentów), na wybrane kartoteki (grupy kartotek). Cenniki można ustalać w oparciu o cenę lub procent rabatu od dowolnej ceny bazowej oraz powiązać je z ilością zamawianego towaru. Odrębny mechanizm stanowią promocje, które można łączyć z cennikami wg zdefiniowanych parametrów. Dodatkowe mechanizmy umożliwiają wyłączanie kontrahentów (grup kontrahentów) i kartotek (grup kartotek) z umów i promocji.

Warunki sprzedaży, limity, blokady.

Kontrahentom można przypisywać indywidualne warunki sprzedaży oraz płatności, określające m.in.

 • rodzaje i terminy płatności (łącznie z ewentualnym marginesem czasowym),
 • sposoby dostawy,
 • płatnika (jeśli jest różny od nabywcy)
 • limity kredytowe w oparciu o np. dopuszczalną wartość kredytu (całkowitego i przeterminowanego), ilość dni przekroczenia terminu należności lub dopuszczalną wartość dokumentu kredytowanego,
 • formularz drukowanego dokumentu.
Emisja dokumentów sprzedaży

Jedna z podstawowych funkcjonalności modułu to wystawianie dowolnych dokumentów sprzedaży, takich jak faktury VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, faktury eksportowe, paragony, faktury do paragonów lub dokumentów WZ, dokumenty korygujące ilościowe i wartościowe, w tym wielokrotne itd. Na wszystkich dokumentach uwzględniany jest mechanizm nabywcy, płatnika i odbiorcy. Proces wystawiania dokumentów sprzedaży kontrolowany jest na bieżąco przez mechanizmy limitów kredytowych, blokad, indywidualnych warunków sprzedaży itd.

W trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży lub ofert możliwe jest skorzystanie z mechanizmu sprzedaży utraconej, rejestrującego braki w ofercie lub stanach magazynowych. Dzięki temu można oszacować potencjalne przychody w przypadku, gdyby transakcje doszły do skutku.

Moduł umożliwia także przygotowanie wzorców dokumentów wystawianych cyklicznie oraz automatyczną emisję dokumentów sprzedaży w oparciu o te wzorce.

Panel szybkiej sprzedaży

Funkcjonalność przeznaczona dla firm zajmujących się sprzedażą detaliczną dla wielu klientów. Ten typ sprzedaży charakteryzuje konieczność wystawiania dużych ilości dokumentów, zawierających częstokroć zaledwie kilka pozycji. Dzięki panelowi szybkiej sprzedaży można wystawiać dokumenty sprzedaży w bardzo uproszczony sposób, posługując się wyłącznie opcjami niezbędnymi do wykonania tej operacji. Elementy interfejsu, za którymi kryją się poszczególne funkcje, są czytelne i rozmieszczone w sposób przejrzysty. Ich układ i działanie zaprojektowany został przede wszystkim pod kątem umożliwienia szybkiego wystawiania dokumentów na urządzeniach takich, jak panele dotykowe.

EDI - Elektroniczna wymiana dokumentów

Standard EDI umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami w formie elektronicznej. System Streamsoft PRESTIŻ obsługuje podstawowe formaty EDI, takie jak: EDIFACT, ECOD, ECDIST oraz kolejne wersje tych formatów.

Wspomaganie zakupów
Zapytania ofertowe, zamówienia, generatory zamówień.

Moduł obsługuje rejestrację i emisję zapytań ofertowych, na podstawie których mogą być generowane zamówienia do dostawców, mogące z kolei stanowić podstawę do automatycznego wygenerowania dokumentów zakupu. Mechanizm generatorów zamówień umożliwia automatyczne obliczanie ilości zamawianych na podstawie wielu kryteriów (np. stany maksymalne i minimalne, niezrealizowane ilości w zamówieniach od odbiorców itd.) oraz definiowanych algorytmów.

Rejestracja dokumentów zakupu.

Jedna z podstawowych funkcjonalności modułu to rejestracja zakupów i przyjęć towarów na stan magazynowy. Operacje te realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich, jak faktura VAT, nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon, faktura VAT RR, itp. lub na podstawie dokumentów magazynowych, uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do PZ, fakturą do PZ - nabycie wewnątrzwspólnotowe, przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów. Ponadto, możliwe jest wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.

Zakupy w krajach UE i poza nimi.

Moduł Handlowo-Magazynowy zapewnia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE oraz Intrastat dla przywozu i wywozu. W przypadku dokonania zakupów w krajach spoza UE, możliwe jest wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem w cenę towaru transportu do i od granicy.

Gospodarka magazynowa
Stany magazynowe

Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, zarówno w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Dla poszczególnych dostaw kartoteki można wskazać jej miejsce składowania, np. hala, regał, półka.

Stany magazynowe są kontrolowane wg wielu kryteriów, takich jak np.:

 • stany aktualne
 • stany minimalne i maksymalne
 • stan dyspozycyjny
 • stan przewidywany
Inwentaryzacja.

Inwentaryzację można przeprowadzić na dowolny dzień, według różnych kryteriów ograniczających, np. wg miejsc składowania towaru lub numerów seryjnych. W celu usprawnienia i przyspieszenia inwentaryzacji można zastosować urządzenia zewnętrzne, takie jak np. kolektory danych.

Emisja i rejestracja dokumentów magazynowych.

W module można wystawiać dokumenty magazynowe takie jak: przesunięcia międzymagazynowe (MM), rozchody wewnętrzne (RW), przyjęcia wewnętrzne (PW), wydania na zewnątrz (WZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ) oraz ich korekty.

Obsługa opakowań.

Moduł Handlowo-Magazynowy wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych. Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

Moduł współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne (POSNET, ELZAB), kolektory danych, urządzenia typu PDA, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Zestawienia, raporty, analizy

W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz. Ponadto, użytkownik może tworzyć własne zestawienia lub formularze w oparciu o mechanizm zesatwień definiowanych, zestawień proceduralnych lub moduł Raporty i formularze, który jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo--Magazynowym.

Moduł Rozrachunki

Podstawową funkcjonalnością modułu jest bieżąca kontrola rozrachunków z kontrahentami, instytucjami publicznoprawnymi, pracownikami, właścicielami, udziałowcami itp. Ponadto moduł przeznaczony jest do emisji i rejestracji dokumentów związanych z obrotem pieniężnym, takich jak dokumenty kasowe, bankowe, wezwania do zapłaty i noty odsetkowe, kompensaty itp.

Moduł jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Streamsoft PRESTIŻ

Moduł jest dołączany bezpłatnie do zakupionych modułów Streamsoft PRESTIŻ

Bieżąca kontrola należności i zobowiązań

Moduł umożliwia bieżącą, zautomatyzowaną kontrolę należności dzięki mechanizmom limitów kredytowych i blokad, działających we współpracy z modułem handlowo-magazynowym i finansowo-księgowym. Przejrzysty, łatwy do przystosowania do indywidualnych potrzeb i upodobań sposób prezentacji informacji o rozrachunkach i płatnościach zapewnia bieżącą kontrolę, umożliwiając natychmiastową reakcję na zmieniające się okoliczności.

Rejestracja i emisja dokumentów

Jedną z podstawowych funkcjonalności modułu jest wystawianie własnych oraz rejestrowanie obcych dokumentów kasowych i bankowych w dowolnej walucie. W trakcie wprowadzania dokumentów można je na bieżąco kojarzyć z rozrachunkami, rozliczając je. Innym sposobem rozliczania rozrachunków jest mechanizm kompensat oraz przenoszenia (np. z nabywcy na innego płatnika lub faktora). Moduł umożliwia wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych. Dzięki możliwości rozbijania rozrachunków na wiele terminów moduł wspiera sprzedaż i zakupy ratalne.

Wymiana dokumentów z systemami bankowości elektronicznej

Moduł jest standardowo wyposażony w mechanizmy wymiany dokumentów zgodne ze standardami większości systemów bankowości elektronicznej. Dzięki temu system umożliwia eksport przelewów i import wyciągów bankowych.

Moduł Zarządzanie Produkcją

Moduł przeznaczony jest dla firm produkcyjnych, o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Wspomaga sterowanie produkcją w przedsiębiorstwie, śledzi stopień realizacji zleceń produkcyjnych, pozwala na planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych, umożliwia wykonanie analiz i zestawień specyficznych dla obszaru produkcji, zapewnia obsługę i kontrolę procesów technologicznych na każdym etapie.

Korzyści z zastosowanie modułu

 • Skrócenie średniego czasu wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Optymalizacja obciążeń dzięki wprowadzeniu kalendarzy produkcyjnych.
 • Modyfikacja zamówień w dowolnym punkcie cyklu produkcyjnego.
 • Planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych.
 • Analiza produkcji w toku.
 • Przechowywanie i modyfikowanie danych związanych z technologią produkcji.
 • Obsługa różnych typów organizacji procesu produkcyjnego.
 • Skrócenie cykli produkcyjnych poszczególnych wyrobów.

Rodzaje obsługiwanej produkcji

 • Produkcja na magazyn.
 • Produkcja na zamówienie.
 • Produkcja wariantowa na zamówienie.
 • Montaż na zamówienie.
 • Projektowanie na zamówienie.
 • Produkcja potokowa i niepotokowa.
 • Produkcja seryjna.
 • Produkcja masowa.
 • Produkcja jednostkowa.
 • Produkcja pull (w „systemie ssącym”) – „szczupłe produkowanie”.
 • Produkcja push (pchana) – tradycyjne planowanie i sterowanie.
Techniczne Przygotowanie Produkcji

Umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie i przechowywanie danych związanych z technologią produkcji. W tym obszarze definiowane są struktury produktów, rodzaje operacji technologicznych, karty pracy z czynnościami oraz przeprowadzana jest wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.

Technologia produkcyjna

Technologie produkcyjne podzielone są na trzy grupy:

 • technologie w przygotowaniu – zbiór technologii na nowe wyroby, które będą wprowadzane na rynek,
 • technologie aktywne – zbiór technologii na wyroby aktualnie produkowane,
 • technologie archiwalne – zbiór technologii na wyroby, które zostały wycofane z produkcji.
Operacje technologiczne

W obszarze Technicznego Przygotowania Produkcji można zdefiniować dwa rodzaje operacji technologicznych:

 • operacje główne – stanowią spis podstawowych operacji procesu produkcyjnego,
 • operacje alternatywne – stanowią spis operacji, którymi można zastąpić operację główną, np. w sytuacji przekazywania części
 • produkcji do kooperacji.
Technologia wiodąca

W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie dla jednego wyrobu tworzy się kilka technologii możliwe jest wskazanie technologii wiodącej według której, w określonym czasie, przebiega produkcja wyrobu gotowego.

Grupowe zmiany w technologii

W module Zarządzanie Produkcją możliwe jest przeprowadzanie grupowych zmian w technologii, polegających na dodawaniu/usuwaniu materiałów, zmianie ilości dla wybranych materiałów, zamianie istniejących materiałów i półproduktów na inne. Wszelkie zmiany dokonane w technologii są rejestrowane w systemie, w postaci historii zmian.

Kalkulacja kosztów produkcyjnych

Kalkulację kosztów można przeprowadzić zarówno po każdym etapie realizacji zlecenia produkcyjnego jak również po jego zakończeniu. Umożliwia ona porównanie uzyskanych kosztów rzeczywistych z kosztami planowanymi.

Planowanie Produkcji

Proces planowania polega na ustaleniu zadań dla jednostek produkcyjnych oraz określeniu niezbędnych zasobów potrzebnych do ich realizacji. Plan produkcji powstaje na podstawie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. W module istnieje możliwość definiowania własnych planów lub importowania planów klienta w przypadku, gdy nasza firma jest podwykonawcą dla innej firmy. Możliwe jest również prowadzenie historii zmian planów, wraz z podaniem przyczyn zmiany.

Horyzont czasowy w planowaniu produkcji

Plan produkcji można tworzyć w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości.

 • Plan strategiczny pokazuje ile i jakich wyrobów chcemy wyprodukować w okresie jednego roku lub kilku lat.
 • Plan taktyczny pokazuje produkcję w ujęciu miesięcznym i tygodniowym.
 • Plan operacyjny, najbardziej szczegółowy, informuje o konkretnych dniach i zmianach, na których produkcja będzie realizowana. W planie operacyjnym można również uwzględnić dodatkowe zamówienia klienta, których nie dało się przewidzieć w planie strategicznym i taktycznym.
Planowanie zdolności produkcyjnych

Wstępne planowanie produkcji oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych. Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego.

Planowanie potrzeb materiałowych

Informacje uzyskane z tego obszaru pozwalają na podjęcie decyzji o tym, które zlecenia produkcyjne mogą zostać już uwolnione do produkcji, a dla których należy dokonać zamówienia materiałów u dostawców. Umożliwia oszacowanie, kiedy mogą wystąpić ewentualne niedobory materiałów. W efekcie planowania potrzeb materiałowych, powstaje w module plan dostaw materiałów, który można wysłać do dostawców. W planowaniu potrzeb materiałowych użytkownik może uwzględnić dostawy w drodze oraz zdefiniować dodatkowe parametry przypisane do dostawcy lub do kontraktu, które mają wpływ na termin rozpoczęcia produkcji wyrobu.

Symulacja wykonania zlecenia produkcyjnego

Metoda symulacji pozwala na sprawdzenie aktualnie dostępnych zasobów materiałowych i produkcyjnych oraz określenie, czy można rozpocząć produkcję w planowanym terminie czy nie. Podstawą przeprowadzenia symulacji jest plan produkcji i zamówienia klientów. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może sprawdzić wiele czynników, zanim podejmie decyzję o przystąpieniu do produkcji.

Sterowanie Produkcją

Sterowanie produkcją stanowi bazę wiadomości o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk oraz dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego

Posiadając listę wszystkich zleceń oraz pełną informację na ich temat w jednym miejscu, można płynnie zarządzać ich realizacją. Z poziomu zlecenia w dowolnej chwili można obejrzeć stany magazynowe, dostawy i zamówienia.

Uwalnianie zleceń produkcyjnych w module Zarządzanie produkcją realizowane jest na dwa sposoby:

 • szybkie generowanie zleceń z poziomu technologii, z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności produkcyjnych,
 • generowanie zleceń z poziomu planowania produkcji, w oparciu o dane dotyczące obciążenia zdolności produkcyjnych oraz dostępności zasobów materiałowych.
Gromadzenie informacji zwrotnej z produkcji
Meldunki zwrotne

Dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku. Umożliwiają śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na każdym etapie produkcji. Generują dokumenty RW i PW, np. z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych lub inny wybrany magazyn, z jednoczesną wyceną wyrobu.

Grupowe meldowanie

Składanie meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji można znacząco przyspieszyć dzięki opcji grupowego meldowania. Usprawnia ona przede wszystkim proces meldowania rozkroju i rozliczenia materiałów, pobranych do realizacji różnych zleceń produkcyjnych.

Sposoby składania meldunków zwrotnych:

 • Za pomocą stacji roboczej. Meldowanie wykonania operacji technologicznych, ilości wyprodukowanych wyrobów oraz jednostek roboczych (brygady, zespoły, pracownicy) realizowane jest „ręcznie” – za pomocą komputera. W celu zapewnienia szybszego wyszukiwania operacji do meldowania, można zastosować czytnik kodów kreskowych podłączony do komputera, który wyświetli odpowiednią operację po zczytaniu jej kodu kreskowego.
  Meldowanie z wykorzystaniem stacji roboczej można znacząco przyspieszyć poprzez import danych do meldunku z systemu zarządzającego urządzeniem produkcyjnym, np. z systemu wagowego urządzenia do naważania surowców importowane są dane o ilości zużytych materiałów.
 • Za pomocą czytników kodów kreskowych. Meldowanie za pomocą autonomicznych czytników, których lokalizacja jest niezależna od stanowiska komputerowego (np. hala produkcyjna), wykorzystywane jest najczęściej w tych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które posiadają karty pracy i chcą automatycznie potwierdzać wykonanie czynności na produkcji.
 • Za pomocą paneli dotykowych. Panele dotykowe znacznie przyspieszają i upraszczają składanie meldunku, są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika. Dane wprowadzone poprzez panel automatycznie zapisują się w module Zarządzanie produkcją.
 • Za pomocą komputerów przenośnych typu PDA. Meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym.
Obsługa kooperacji

Zastosowanie w module mechanizmu operacji alternatywnych zapewnia obsługę procesu kooperacji wraz z możliwością prowadzenia magazynów kooperanta. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad powierzonym do kooperacji materiałem. Kooperant melduje zakończenie produkcji bezpośrednio w module, poprzez zdalny pulpit.

Kontrola jakości

To proces realizowany według ściśle określonych procedur, który wspomaga dostarczanie na rynek wyrobów bezpiecznych dla klienta oraz buduje przewagę konkurencyjną firmy. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wielu parametrów wyrobu pod względem spełniania określonych norm. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji o jakości realizowanego procesu produkcji – w celu wyeliminowania czynności powodujących błędy.

W zakresie kontroli jakości system ERP Streamsoft Prestiż umożliwia:

 • Obsługę numerów seryjnych, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie każdej sztuki wyrobu lub półproduktu.
 • Wprowadzenie graficznej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli (zdjęcia).
 • Wprowadzenie dokumentów w formacie pdf, np. instrukcje przeprowadzenia kontroli jakości.
 • Powiązanie stwierdzonych uszkodzeń z konkretnym wykonawcą wyrobu.
 • Sortowanie listy możliwych błędów wg częstotliwości ich wystąpień.
 • Wydruk dowolnych etykiet informacyjnych dla uszkodzonych wyrobów – do oznaczania wyrobów, które nie przeszły kontroli.
 • Tworzenie historii kontroli jakości dla danego wyrobu.
 • Tworzenie dodatkowej listy materiałów zużytych do naprawy wyrobu oraz podwyższenie kosztu produkcji.

Paletowanie

Automatyzacja procesu paletowania (układania wyrobów na palecie) z wykorzystaniem paneli dotykowych i czytników kodów kreskowych. Pełna kontrola produktów wchodzących w skład palety, automatyczne nadawanie w systemie kolejnych numerów palet oraz wydruk etykiet po zakończeniu wprowadzania wyrobów na paletę.

Rozliczanie czasu pracy pracowników produkcyjnych

Rozliczenie rzeczywistego czasu pracy w firmach produkcyjnych to duże wyzwanie. Pracownicy produkcyjni pracują w różnych brygadach, w systemie zmianowym i akordowym – rozliczenie czasu ich pracy stanowi ważne zagadnienie na stylu procesów kadrowo-płacowych i procesów zarządzania produkcją. Specjaliści z firmy Streamsoft opracowali aplikację, która rozwiązuje wiele problemów wynikających z faktu rozliczenia różnych wariantów czasu pracy. Aplikacja ta to moduł Karty pracy – umożliwia ona ewidencjonowanie czasu pracy pracowników produkcyjnych oraz automatyzację wyliczania wynagrodzeń na podstawie danych zawartych w module Zarządzanie produkcją. Źródłem danych do rozliczenia czasu pracy są meldunki zwrotne w produkcji, które odzwierciedlają rzeczywistość produkcyjną.

Moduł CRM

Moduł CRM, to aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz usprawniająca planowanie i organizację pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, handlowych oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Moduł pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych i prowadzonej działalności.

Głównym celem nowoczesnego przedsiębiorstwa jest zapewnienie każdemu z klientów ciągłości i spójności obsługi oraz możliwie krótkiego czasu na rozpoznanie jego problemu i zaproponowanie skutecznego rozwiązania. Bez możliwości prześledzenia dotychczasowych kontaktów z klientem jest to niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe.

CRM - podstawowe źródło wiedzy o kliencie

Prawidłowo zaimplementowany moduł CRM zajmuje centralne miejsce w przedsiębiorstwie. Jest niezastąpionym źródłem wiedzy o kliencie, a zarazem sprawnym kanałem komunikacji wewnętrznej. Uporządkowaniu ulega przydział zadań wewnątrz firmy. Kontrola przydzielonych zadań oraz planowanie organizacji pracy wewnątrz firmy, pozwala na efektywną współpracę z klientami. Rozbudowany system uprawnień zabezpiecza zgromadzoną wiedzę przed nieuprawnionym dostępem.

Skuteczny przepływ zadań

Moduł CRM zapewnia skuteczne wspomaganie procesów workflow, dzięki możliwościom przekazywania zadań, informacji i dokumentacji do odpowiednich użytkowników, realizujących działania opisane procedurami obowiązującymi w danej firmie. CRM jest niezastąpionym narzędziem np., przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania jakością opartych na normach ISO.

CRM to dobra inwestycja

Zdobycie nowego klienta jest od kilku do kilkudziesięciu razy droższe od utrzymania istniejącego. Nakłady poniesione na moduł CRM przyczyniają się do zwiększenia lojalności Klientów, a przez to znacznie poprawiają wynik finansowy. Moduł jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm, które skupiają się na kliencie, a przy tym zależy im na aktywnym budowaniu więzi z odbiorcami.

CRM - ułatwienie i przyspieszenie obsługi klienta

Dzięki możliwości prowadzenia kartoteki firm wraz ze słownikiem osób kontaktowych oraz słownikiem szczebli, funkcji i kompetencji, rejestrację różnych typów kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań oraz zapis wykonanych czynności możliwe jest znaczne uproszczenie procedur związanych z codzienną obsługą klientów.

Planowanie i realizacja zdarzeń

Praca z modułem CRM polega na rejestracji, planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych zdarzeń. Zdarzenia są to sprawy, zadania, projekty, kontakty, które dotyczą kontrahentów firmy lub jej pracowników. Zasadnicza część obsługi zdarzeń odbywa się w Drzewie spraw, które umożliwia przeglądanie i edycję (w kontekście kontrahenta lub operatora) każdego z rodzajów zdarzeń. Zdarzenia można wyświetlać w formie tabeli lub drzewa obrazującego zależności pomiędzy nimi.

Zarządzanie relacjami:

Moduł zapewnia kontrolę relacji z Klientami na wszystkich etapach i płaszczyznach pracy i współpracy, w szczególności:

 • Kontrolowanie kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami.
 • Kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów.
 • Kontrolowanie całych projektów, związanych z wieloma klientami i obsługiwanych przez wielu pracowników.
Organizacja pracy użytkownika i grupy

Użytkownicy modułu CRM mogą planować zadania do wykonania, przy pomocy graficznego kalendarza zadań. Kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnie dla każdego operatora lub dla grupy operatorów.

Korespondencja seryjna

Moduł CRM umożliwia obsługę korespondencji seryjnej, zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej, łącznie ze sposobami tworzenia list adresowych.

Obsługa planowania miesięcznego

Funkcjonalność ta umożliwia miesięczne planowanie sprzedaży, planowanie kontaktów z klientem oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów przez przedstawicieli handlowych. Usprawnia kontrolę wykonania założonych planów.

Program lojalnościowy

Narzędzie to, umożliwia firmie budowanie trwałych relacji z klientami, poprzez zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty. Program lojalnościowy skierowany może być do wszystkich lub wybranych klientów firmy. Zazwyczaj ma charakter długookresowy i nastawiony jest na częsty kontakt z klientem. Jego istotą jest jak najdłuższe zatrzymanie klienta w czasach ostrej walki konkurencyjnej.

Ankiety

Rozwiązanie to umożliwia definiowanie w systemie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów. Możliwe jest tworzenie ankiet zawierających podstawowe informacje o kontrahencie, ankiet rozpoznawania kontrahenta, kwestionariuszy osobowych, itp. Za pomocą odpowiednio opracowanych ankiet można badać również satysfakcję klienta.

Obsługa reklamacji

Rozwiązanie to umożliwia sprzedawcy lub producentowi rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz kontrolę nad przebiegiem reklamacji od klientów.

Komunikator biznesowy PeStKa

PeStKa jest to całkowicie bezpieczny komunikator wewnątrzfirmowy, w pełni zintegrowany z systemem Streamsoft Prestiż. Zapewnia bezpieczny przepływ prostych komunikatów dzięki temu, że do listy kontaktów nie można dodać osób z zewnątrz. Listę kontaktów użytkownika tworzą tylko osoby zapisane w bazie pracowników.

Współpraca z centralą telefoniczną

PeStKa współpracuje z centralą telefoniczną, dzięki temu jeszcze przed odebraniem połączenia na ekranie monitora użytkownika wyświetlane są dane osoby dzwoniącej – innego pracownika lub osoby z firmy zewnętrznej. Po zakończeniu rozmowy można zarejestrować kontakt w module CRM. Komunikator współpracuje z centralami telefonicznymi typu Siemens HiPath, za pomocą interfejsu JTAPI.

Powiadomienia

Komunikator PeStKa powiadamia użytkownika o absencjach innych użytkowników (urlopy, chorobowe, itp.), zadaniach do wykonania zdefiniowanych w module CRM, zdarzeniach dotyczących wszystkich pracowników firmy (komunikaty od administratora systemu, inne).

Panel Menadżera

Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto Panel ten można obsługiwać na tabletach za pomocą interfejsu dotykowego.

Użytkownik systemu Streamsoft Prestiż, za pomocą Panelu Menadżera, ma możliwość szybkiego wglądu do danych o kontrahentach, warunkach współpracy, obrotach kartotekowych, rozrachunkach kontrahenta, osobach kontaktowych oraz do raportów wygenerowanych przez hurtownię ABI. Dodatkowo w Panelu Menadżera możliwy jest podgląd oraz edycja kalendarza pracy operatorów systemu Streamsoft Prestiż.

Aby Panel Menadżera był dostępny, należy go odpowiednio skonfigurować, a następnie zalogować się na użytkownika oraz hasło, na jakie logujemy się do systemu Prestiż. Panel ten ma wbudowane zakładki, za pomocą których użytkownik wprowadza dane do bazy systemu Streamsoft Prestiż, nawet w momencie, gdy przebywa poza firmą.

Podgląd danych kontrahentów

Opcja umożliwia podgląd szczegółowych danych kontrahenta: jego historię sprzedaży/zakupu, należności i zobowiązania, limity a także osoby kontaktowe. Po kliknięciu na zakładkę Kontrahenci, wyświetli się okno filtru, w którym, po wpisaniu danej frazy utworzy się lista kontrahentów jej odpowiadających. Wyszukiwanie kontrahentów w Panelu Menadżera możliwe jest po identyfikatorze, numerze czy też miejscowości i ulicy.

Kalendarz

W Panelu Menadżera można oglądać, edytować, a także dodawać zadania na dany dzień w swoim kalendarzu pracy, a także innego użytkownika systemu Streamsoft Prestiż. Wprowadzenie zmian w kalendarzu Panelu Menadżera spowoduje pojawienie się ich w Organizacji pracy operatora w module CRM i odwrotnie – wprowadzenie danych w Organizacji pracy operatora, spowoduje pojawienie się ich w Panelu Menadżera.

Współpraca z ABI Business Intelligence

Na zakładce tej, jeżeli firma posiada licencję na ABI Business Intelligence, wyświetla się spis wygenerowanych analiz.System ABI Business Intelligence pozwala m.in. na wykonanie analizy zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i produkty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. Dodatkowo, wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi.

Mechanizm wyszukiwania danych

Opcja umożliwia wyszukiwanie kontrahentów, osób kontaktowych, a także operatorów zdefiniowanych w bazie danych systemu Streamsoft Prestiż. Po kliknięciu na zakładkę Wyszukaj, otwiera się filtr, w którym po wpisaniu frazy, wyświetlane są firmy, osoby kontaktowe oraz użytkownicy systemu odpowiadający szukanemu wyrażeniu. Wyszukiwanie odbywa się po nazwie firmy, jak również imieniu lub nazwisku osoby kontaktowej.

Moduł Kadry i Płace

Moduł spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Umożliwia tworzenie rozdzielnika kosztów. Posiada bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

Dane kadrowe i płacowe

Pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania około 100 podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy itp.), dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze, zdjęcie. Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech, definiowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika.

Ewidencja historii pracy

Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).

Rejestracja obecności w pracy

Rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy).

Umowy

Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

Wzorce czasu pracy

W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.

Składniki wynagrodzeń

Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.

Pełna obsługa zakładów pracy chronionej

Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRON SODiR OffLine.

Listy płac

Moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.

Przelewy pracownicze

Program drukuje oraz tworzy w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków.

Spójność i ochrona danych

Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.

Algorytmy liczenia płac

Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd. Wszystkie standardowe składniki płacowe posiadają wbudowany sposób ich wyliczenia (łącznie z zasiłkami chorobowymi, urlopami, funduszami ZUS, podatkami, itd.), zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi.

Przypomnienia

Aktywowany na życzenie system przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.

Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy

Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy). Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie.

Biblioteka wzorców algorytmów

Bogata biblioteka wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

Rozdzielnik kosztów

Rozdzielnik kosztów umożliwiający zestawienie składników płacowych, według zawartych w słownikach miejsc powstawania kosztów oraz ich standardowe przypisanie do poszczególnych pracowników.

Rejestracja Czasu Pracy (RCP)

Możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą).

e-Deklaracje

W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/IFT-1R.

Zestawienia, wydruki, formularze

Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne.

Zbiorówka płacowa

Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.

Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ewidencja zdarzeń odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia i zmniejszenia.

Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

 

Ewidencja i historia majątku

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii majątku firmy.

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy

Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co m.in. umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

Wydruki i zestawienia

System generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Wykorzystanie modułu Raportów i formularzy, umożliwia tworzenie własnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego

W celu filtrowania danych oraz tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup. Mechanizm cech zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń

W specjalnej wersji modułu Środki trwałe umożliwiono obsługę drukarek etykiet i obsługę kolektorów danych. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe.

Wartość odzyskana

W module umożliwiono wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego, zgodnie z wymaganiami MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Ogranicza ona amortyzację bilansową środka trwałego poprzez pomniejszenie miesięcznego umorzenia przy zachowaniu tego samego okresu lub skrócenie okresu amortyzacji bez zmiany miesięcznej wartości umorzenia.

Moduł Wyposażenie

Moduł jest aplikacją przeznaczoną do wspomagania pracy działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Adresowany jest do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki dbałości o mienie.

Ewidencja wyposażenia

Obsługa ewidencji odbywa się z pomocą zdefiniowanych dokumentów obrotu: przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Pozwala to na zapamiętanie oraz prezentację kompletnej historii kartoteki.

Grupowanie wyposażenia

Program pozwala na następujące grupowanie składników wyposażenia:

 • grupy rodzajowe,
 • jednostki organizacyjne,
 • osoby materialnie odpowiedzialne,
 • grupy definiowane przez użytkownika.

Program pozwala na łączenie wyposażenia w obrębie indywidualnie definiowanej przez użytkownika grupy rodzajowej oraz dowolnej ilości grup użytkownika. Grupa rodzajowa, to dowolnie rozbudowywana, wielopoziomowa struktura o budowie drzewa. Takie podejście umożliwia łatwe uzyskiwanie zestawień w ujęciu ilościowym np. liczba kalkulatorów w całej firmie lub na danym wydziale.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu

Uzupełnieniem możliwości definiowania dodatkowych parametrów wyposażenia jest mechanizm cech. Mechanizm ten zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakteryzujących wyposażenie np. okres gwarancji, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej.

Inwentaryzacja wyposażenia

Moduł w pełni rozlicza inwentaryzację zgodnie z wprowadzonym, w słowniku Jednostek organizacyjnych, podziałem na pola spisowe.

Wydruki i zestawienia

Poza standardowymi wydrukami zbiorczymi, istotnym ułatwieniem jest wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane i raporty.

Moduł Serwis

Moduł przeznaczony jest dla firm usługowych o dowolnej specjalizacji, w tym zajmujących się serwisem różnego rodzaju urządzeń i sprzętu, bądź świadczących usługi niematerialne. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz zapewnienie szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji o przebiegu realizacji zleceń serwisowych, historii przedmiotów zleceń itd.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z modułem Handlowo-Magazynowym. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich, jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży. Pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów.

Podstawowa funkcjonalność:
 • Prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z możliwością zdefiniowania dowolnych cech np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy, przebieg, data następnego przeglądu itp.
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów zleceń serwisowych.
 • Prowadzenie słownika wykonywanych usług z możliwością grupowania czynności serwisowych.
 • Pełna integracja z modułem CRM pozwalająca m.in. na planowanie czasu pracy wykonawców usług serwisowych i eliminację konfliktów,
 • Opcjonalna możliwość definiowania złożonych przedmiotów serwisu (serwisowanych urządzeń składających się z innych urządzeń lub podzespołów).
 • Prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania wg dowolnych kryteriów oraz podziałem na zlecenia bieżące i archiwalne.
 • Wydruki przyjęcia do serwisu i wydania z serwisu.
 • Wystawianie dokumentów WZ i RW powiązanych ze zleceniem serwisowym. Dokumenty WZ mogą być wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego.
 • Prowadzenie listy napraw powiązanych ze zleceniem.
 • Możliwość wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów oraz rozliczania w systemie prowizyjnym.
 • Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem Faktury VAT, zawierającej części z dokumentów WZ oraz wykonane usługi.
 • Kilka postaci wydruków Faktury VAT rozliczającej zlecenie: usługa zbiorcza z dodatkową specyfikacją wykonanych usług, usługa zbiorcza bez specyfikacji, wszystkie usługi analitycznie na Fakturze VAT.
 • Możliwość wystawiania dowolnych korekt do faktur rozliczających zlecenia.

Moduł Business Intelligence

ABI Business Intelligence to system informacji zarządczej, przeznaczony do wspomagania procesów podejmowania decyzji. Umożliwia on zarządzanie informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz ich wykorzystywanie w procesach decyzyjnych. Ułatwia pracę analitykom, kierownictwu firmy oraz decydentom, którzy na podstawie bieżących danych o sytuacji firmy, muszą decydować o kierunkach jej rozwoju.

Narzędzia klasy Business Intelligence obejmujące „inteligentne systemy eksploracji danych” (Data Mining), diametralnie zmieniły sposób pozyskiwania i analizy danych w ramach systemów informowania kierownictwa i wspomagania podejmowania decyzji. Hurtownie Danych (Data Warehouse), które są źródłem danych dla systemów analityczno-raportujących dają użytkownikowi bezpośredni dostęp do danych. Zarząd firmy czy kierownicy poszczególnych działów za pomocą przyjaznego interfejsu mogą w prosty sposób bez pośrednictwa działu IT analizować dane i przygotowywać własne raporty.

Kontroling

Głównym zadaniem systemu ABI jest uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego, uproszczenie zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie i dostarczenie analiz kontrolingowych wspomagających podejmowanie decyzji.

ABI Standard

ABI Standard przeznaczony jest dla mniejszych firm operujących na relatywnie niewielkich bazach danych, których potrzeby ograniczają się do wykonywania analiz na podstawie danych z modułu Handlowo-Magazynowego w zakresie sprzedaży, zaopatrzenia oraz magazynów.

ABI Premium

ABI Premium jest produktem dla bardziej wymagających klientów, których potrzeby analityczne wykraczają poza obszar gospodarki magazynowej. Zaawansowane rozwiązania dostępne tylko w wersji Premium to m.in.: możliwość tworzenia analiz zapisów księgowych na kontach, stanów magazynowych na każdy dzień oraz monitorowania aktualnej sytuacji firmy poprzez Karty Wyników. Produkt ten jest optymalizowany i rozwijany pod kątem obsługi dużych baz danych, szybkości wykonywania analiz oraz ich dystrybucji.

Tworzenie analiz bez pomocy działu IT

System ABI posiada unikalny interfejs. Poruszanie się po systemie jest intuicyjne nawet pomiędzy najbardziej zaawansowanymi analizami. Wybrane analizy są wyświetlane w bardzo czytelnej, graficznej formie. Umożliwia to samodzielne tworzenie analiz i kart wyników, definiowanie miar wyliczeniowych, tworzenie nowych wymiarów i miar w sposób dla Ciebie dogodny i według Twojego uznania.

Dostosowanie do potrzeb Klienta

Analizy opracowywane są według struktury danych oraz obszarów biznesowych firmy. Każdy moduł tematyczny – sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn, rozrachunki, analizy finansowe – posiada standardowe analizy plus możliwość budowania własnych analiz z predefiniowanych w systemie miar, wymiarów i faktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu system spełnia potrzeby klientów, którzy mają specyficzne wymagania lub przyzwyczajenia. Odpowiednio skonfigurowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb analizy z poszczególnych modułów tematycznych ABI, stanowią przestrzeń analityczną zbudowaną na fundamencie hurtowni danych.

Możliwość łatwej rozbudowy systemu

Kluczową zaletą architektury ABI jest możliwość wzbogacania o nowe zagadnienia merytoryczne, których pojawianie się jest naturalną konsekwencją rozwoju każdej firmy.

Ocena kondycji przedsiębiorstwa

System ABI pozwala m.in. na: analizę zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na: klientów i produkty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. Dodatkowo wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi.

Łatwy i mobilny dostęp do informacji

System ABI posiada unikalny interfejs. Poruszanie się po systemie jest intuicyjne nawet pomiędzy najbardziej zaawansowanymi analizami. Wybrane analizy są wyświetlane w bardzo czytelnej, graficznej formie.

Korzyści dla użytkownika z posiadania ABI:
 • Dostarczenie aktualnej i zrozumiałej informacji zarządczej wielu odbiorcom.
 • Zmniejszenie pracochłonności przy tworzeniu raportów i analiz.
 • Prezentacja i kontrola bieżącej sytuacji firmy.
 • Odciążenie pracy systemów źródłowych.
 • Wsparcie realizacji planowania i kontrolingu przedsiębiorstwa.
 • Kontrola i prognozowanie płynności firmy.
 • Podwyższenie poziomu wykorzystania systemów i informacji.
 • Możliwość skupienia uwagi na analizie danych, a nie na ich pozyskaniu.
 • Uzyskanie efektu motywacji przez informację.
 • Uniezależnienie systemu analitycznego firmy od zmian systemów źródłowych.
 • Uproszczenie infrastruktury informatycznej dedykowanej raportowaniu.
 • Odciążenie pracy głównego systemu produkcyjnego firmy.
 • Szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby analityczne różnych odbiorców.
 • Zbieranie i gromadzenie informacji finansowych i zarządczych ze spółek zależnych.

Moduł Raporty i Formularze

Moduł umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych analiz, zestawień i formularzy w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika. Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Zaprojektowane zestawienia można wyświetlać w tabelarycznym, graficznym lub mieszanym układzie prezentacji danych.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika

Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika. Mimo, że w systemie Streamsoft Prestiż znajduje się wiele standardowych zestawień, to zawsze będzie istnieć potrzeba dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, zarówno w zakresie danych jak i wyglądu.

Projektowanie zestawień i formularzy

Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Rozbudowany system analizy pozwala na szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych. Utworzone wzorce formularzy i zestawień można zapisać na dysku w celu ich późniejszego wykorzystywania, modyfikacji czy kopiowania do nowych wzorców. Użytkownik modułu może decydować praktycznie o każdej wizualnej części zestawienia, począwszy od obiektów graficznych, pól typu memo (notatek zajmujących nawet kilka stron druku), czy wartości sumujących i wyliczających poszczególne grupy danych. Istnieje możliwość oddzielnego projektowania strony tytułowej zestawienia, nagłówka i stopki strony, nagłówków i stopek tabel itd.

Kreator zestawień

Wbudowany kreator zestawień pozwala na wybranie interesujących danych, posortowanie ich w żądany sposób i uzyskanie profesjonalnego wyglądu zestawienia za pomocą pojedynczych kliknięć myszką. Informatycy mogą wybierać dane do zestawień, pisząc formuły w języku SQL. Dla pozostałych użytkowników przygotowano (stale rozszerzane) gotowe wyciągi z danych. Kreator umożliwia również tworzenie etykiet łącznie z kodami kreskowymi. Wbudowane gotowe szablony i formularze można modyfikować, tworząc indywidualne raporty przy minimalnej pracy własnej. Zaawansowani użytkownicy będą mogli tworzyć zestawienia warunkowe, włączając do nich linie kodu języka Pascal, co umożliwi jeszcze większą elastyczność programu.

Wysyłanie raportów i zestawień

Oprócz wydruku, przygotowany raport może być wyeksportowany w standardach Word i Excel. Można również wysyłać raporty w formatach PDF, RTF, HTML i innych. W prosty sposób zestawienie może być wysłane pocztą elektroniczną lub włączone na stronę WWW.

Serwer raportów

Serwer raportów jest to funkcjonalność, która umożliwia wykonanie, w zaplanowanym czasie, dowolnych zestawień definiowanych, w oparciu o zadane przez użytkownika warunki wejściowe. Zestawienia rozsyłane są na adresy e-mail wybranych użytkowników, jako załączniki. Usługa ta powoduje zmniejszenie obciążenia systemu Streamsoft Prestiż poprzez możliwość wykonywania i rozsyłania raportów w czasie mniejszego obciążenia baz danych, np. w nocy.

Analiza projektów

Dzięki tej funkcjonalności można zgromadzić w jednym zbiorze dokumenty sprzedażowe, zakupowe i magazynowe związane z konkretnym projektem. Ponadto, można stworzyć raporty, które umożliwiają analizę kosztów wynikających z poszczególnych dokumentów związanych z realizacją projektu. Analizy wykonane przenoszone są automatycznie do zbioru analiz ukończonych.

Zalety modułu:
 • Posiada intuicyjny, łatwy do opanowania interfejs użytkownika, zgodny ze stylem najpopularniejszych pakietów biurowych.
 • Dostępna technologia umożliwia tworzenie raportów o dowolnej strukturze, dzięki możliwości zagnieżdżania raportów, parametryzacji zapytań oraz tworzeniu grup i podgrup.
 • Dostarcza wizualnych, łatwych do użycia narzędzi, na wszystkich etapach tworzenia raportu: dostęp do danych, wygląd raportu, prezentacja wyników.
 • Dane mogą być wybierane za pomocą kreatora lub projektanta zapytań, gdzie po wskazaniu tabel, kolumn, warunków, grup oraz warunków sortowania, tworzone jest zapytanie w języku SQL.
 • Wygląd raportu może być tworzony ręcznie lub za pomocą dostępnych kreatorów.
 • Prezentacja wyników dostępna jest w każdym momencie tworzenia raportu, na zakładce podglądu.
 • Wbudowany interpreter obiektowego języka PASCAL, umożliwia tworzenie dostępnych w raporcie zmiennych, formuł obliczeniowych oraz procedur obsługi zdarzeń.

Moduł Zamówienia internetowe

Rozwiązania B2B

Moduł Zamówienia internetowe to aplikacja internetowa wspierająca obsługę sieci sprzedaży i oddziałów firmy. W każdej chwili uprawnieni klienci mogą kontrolować stan swoich zobowiązań, wprowadzać nowe zamówienia i śledzić stan ich realizacji. Aplikacja usprawnia pracę firm wielooddziałowych, które nie posiadają wspólnej bazy magazynowej. Umożliwia kontrolę stanów magazynowych oddalonych oddziałów oraz realizację przesunięć magazynowych.

Korzyści dla użytkownika:
 • Ciągły i łatwy dostęp do aktualnej oferty, poprzez sieć internetową.
 • Aktywne budowanie więzi z odbiorcami.
 • Kreowanie nowoczesnego wizerunku firmy.
 • Pełna integracja z systemem Streamsoft Prestiż.
 • Dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym – wszystkie zmiany w bazie towarowej i warunkach handlowych klienta widoczne są natychmiast po ich wprowadzeniu.

Ceny uwzględniające warunki handlowe

Ceny wyświetlane na stronie, wyliczane są z uwzględnieniem wszystkich warunków handlowych klienta: aktualnych promocji, umów handlowych, promocji ilościowych, waluty, itp.

Obsługa zamienników

Ofertę towarową można rozszerzyć o listę zamienników, którą klient może włączyć podczas przeglądania produktów.

Obsługa numerów katalogowych

Dla każdego towaru można wprowadzić listę numerów katalogowych jego producentów. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie po wszystkich listach numerów katalogowych oraz wyświetlanie głównego numeru producenta.

Informacja o stanie realizacji zamówienia

Historia zamówień. Aktualna informacja o stanie realizacji zamówienia, dokumentach handlowych, warunkach dostawy, itp.

Inne funkcjonalności:
 • Rejestrowanie nowych kont użytkowników przez kontrahentów.
 • Ograniczanie rejestracji kont dla wybranej grupy kontrahentów.
 • Składanie zamówień z wielu magazynów jednocześnie.
 • Konfiguracja wyglądu programu przez użytkowników (różne style aplikacji, modyfikacja sposobu wyświetlania danych).
 • Zaawansowane wyszukiwanie i sortowanie danych pod dowolnych polach.
 • Obsługa wyświetlania zdjęć i szczegółowych opisów kartotek.
 • Ułatwiony system przypominania użytkownikom haseł dostępu do programu.
 • Kontrola zobowiązań i warunków handlowych.
 • Rozszerzony opis kartoteki towarowej o wybrane cechy definiowane, uwagi, zdjęcie towaru.

Moduł Menadżer Rozszerzeń

Moduł przeznaczony do zarządzania tzw. wtyczkami (pluginami), rozszerzającymi możliwości systemu Streamsoft Prestiż.

Korzyści z zastosowania wtyczek:
 • Możliwość rozbudowywania menu programu
 • Możliwość modyfikacji istniejących i tworzenia nowych okien w programie
 • Możliwość uruchamiania programów zewnętrznych w stosunku do systemu Streamsoft Prestiż
 • Możliwosć rozszerzania już istniejących procedur definiowanych

Moduł Administratora

Moduł Administratora jest przeznaczony do administrowania systemem Streamsoft Prestiż. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem. Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.

Podstawowa funkcjonalność:
 • Tworzenie grup użytkowników systemu.
 • Przydzielanie praw dostępu do firm, modułów, opcji, funkcji i klawiszy.
 • Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie praw dostępu.
 • Zakładanie nowych firm i użytkowników systemu.
 • Konfigurowanie stanowisk, na których przydzielono poszczególne moduły systemu Streamsoft Prestiż.
 • Przeprowadzenie reorganizacji bazy danych.
 • Archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych.
 • Konfigurowanie połączenia z serwerem.
 • Sprawdzanie spójności bazy danych.
 • Konfigurowanie i przeglądanie rejestrów operacji.
 • Przeprowadzanie operacji na licencji (zmiana parametrów licencji, odrejestrowanie licencji, pobranie nowego pliku licencji, rejestracja licencji za pomocą kodów licencyjnych).
 • Realizacja zaawansowanych operacji na bazie danych, np. ustawienie parametrów serwera bazy danych, uruchomienie skryptów reorganizacyjnych, itp.

Moduł Administratora dołączany jest bezpłatnie do zakupionego systemu Streamsoft Prestiż.