Streamsoft Pro to zintegrowany wielomodułowy system przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Poszczególne moduły systemu zapewniają użytkownikom wspomaganie codziennej pracy we wszystkich obszarach firmy. Przyjazny interfejs ułatwia korzystanie z aplikacji i sprawia, że pracownicy w krótkim czasie przyswajają wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania.

Bogaty zestaw funkcjonalności to ogromna zaleta systemu Streamsoft Pro. Stały rozwój systemu jest spowodowany nie tylko przez konieczność dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych, ale stanowi także wyraz przemyślanej i konsekwentnej polityki firmy Streamsoft w zakresie utrzymania wysokiej jakości oferowanych produktów.

Moduły systemu zostały przygotowane do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, dzięki temu użytkownicy mają możliwość wystawiania m.in.: dokumentów dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz ich korekt, faktur wewnętrznych, faktur zaliczkowych i faktury końcowej.

Z systemu Streamsoft Pro możliwe jest wysyłanie formularzy do systemu e-Deklaracje.

Technologia

Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie zastosowano nowoczesną relacyjną bazę z interfejsem SQL w architekturze klient-serwer. Technologia klient-serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Umożliwia sprawne przetwarzanie bardzo dużej ilości danych. Dane zawarte w systemie Streamsoft PRO mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych.

Korzyści z wdrożenia systemu:
 • Usprawnienie procesów obsługi klienta oraz odpowiednio szybką reakcję na zmiany zachodzące na rynku, dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i kontrolingowym.
 • Poprawa organizacji pracy poprzez usprawnienie obiegu dokumentów w firmie oraz ujednolicenie procedur postępowania.
 • Umożliwienie współdziałania wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie.
 • Obniżenie kosztów produkcji poprzez skrócenie cyklu produkcyjnego i redukcję zapasów magazynowych.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
 • Dopasowanie do przepisów i realiów gospodarczych Polski oraz do standardów Unii Europejskiej.
 • Wspieranie procesu podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz i zestawień.
 • Umożliwienie firmom wielooddziałowym pracę w czasie rzeczywistym, na wspólnej bazie danych.
 • Bieżąca kontrola należności i zobowiązań kontrahentów.

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa gospodarczego. W systemie Streamsoft Pro dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Wśród zestawień dostępnych w module Finanse i Księgowość do systemu e-Deklaracje można wysyłać VAT-7 oraz VAT- UE.

Zalety modułu:
 • Duża elastyczność modułu wynikająca z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej.
 • Prostota obsługi programu zapewniona przez wygodny interfejs użytkownika. Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań. Wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.
 • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji.
 • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.
 • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień systemu, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.
 • Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Pro.
Podstawowa funkcjonalność:

Plan kont

Długość syntetyki i analityki może być dowolna dla każdego konta. Analityka kont może być oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, takie jak: kasy, banki, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT oraz słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych.

Operacje księgowe

Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielnik kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

Wzorce dekretacji dokumentów

Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. Zadekretowane dane, do momentu ich zatwierdzenia, mogą być w dowolny sposób modyfikowane.

Wielowalutowość

Możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych na dowolnym koncie, wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.

Zestawienia, raporty, deklaracje

Łatwość uzyskiwania wszelkich informacji, dzięki rozbudowanej opcji zestawień, pozwalających na tworzenie raportów, według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych. Możliwość drukowania dowolnych raportów, w tym dziennika, ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT. Drukowanie deklaracji podatkowych, rachunku zysków i strat, bilansu, itd. Wykonanie zestawień pozwala na dokonanie symulacji wyników finansowych, przed ich końcowym zaakceptowaniem.

Mechanizmy kontrolujące

Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, również w walutach obcych, wraz z automatycznym naliczaniem not odsetkowych za zwłokę w płatnościach. Możliwość drukowania wezwań do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald, itp. Kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrola kręgu kosztów.

Pobieranie kursów walut

Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

Rok obrachunkowy

Możliwość dowolnego określania roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Definiowanie wskaźników finansowych

Możliwość tworzenia i obliczania własnych wskaźników finansowych, dzięki wykorzystaniu kalkulatora kont.

Import danych z innych systemów

Wbudowane funkcje importu i eksportu danych z systemów zewnętrznych. Możliwość eksportu i importu planów kont, definicji dekretów, definicji dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych.

Moduł Handel i Magazyny

Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz do wspomagania procesów związanych z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.

Moduł jest w pełni zgodny z unijnymi standardami. Wspomaga pracę działu sprzedaży, poprzez korzystanie z rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Dane zawarte w systemie Streamsoft Prestiż mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych, korzystających z mechanizmów ODBC.

Obsługa sprzedaży

Oferty i zamówienia

W module można tworzyć oferty, na podstawie których mogą być generowane zamówienia od odbiorców. Zamówienia od odbiorców można również wystawiać niezależnie od oferty, bezpośrednio w module lub zapomocą urządzeń zewnętrznych, np. palmtopów. Zamówienia rezerwują towar na magazynie i wpływają na stan dyspozycyjny.

Umowy z kontrahentami - cenniki

Moduł posiada rozbudowany mechanizm pozwalający na tworzenie cenników dla kontrahenta lub grupy kontrahentów, na wybrane kartoteki lub grupy kartotekowe. Cenniki można ustalać w oparciu o cenę lub procent rabatu od dowolnej ceny wejściowej oraz powiązać je z ilością zamawianych sztuk towaru. Dodatkowo można skorzystać z funkcji, które umożliwiają wyłączenie zarówno poszczególnych kartotek jak i kontrahentów z umów i promocji.

Warunki sprzedaży, limity, blokady.

Każdemu kontrahentowi można przypisać indywidualne warunki sprzedaży, które określają: rodzaje płatności, ilość dni na termin, sposoby dostawy, itp. Ponadto, dla kontrahenta można również ustalić limity kredytowe i blokady sprzedaży. Limity określają m.in.: maksymalną ilość dni na zwrot opakowań, dopuszczalną wartość całkowitego kredytu, maksymalną ilość dni przeterminowania należności.

Emisja dokumentów sprzedaży

Jedną z podstawowych funkcjonalności modułu jest możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży takich jak: faktury VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, paragony, korekty ilościowo-wartościowe, faktury do paragonów, faktury do dokumentów WZ, faktury VAT do WZ z wielu magazynów. Dla ilościowo-wartościowych dokumentów sprzedaży można wystawiać korekty, w tym korekty wielokrotne. Na dokumentach uwzględniany jest mechanizm płatnika i odbiorcy. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży system informuje użytkownika o aktualnym stanie rozrachunków z kontrahentem, np. o dokumentach nierozliczonych lub przeterminowanych. Ponadto, kontrolowany jest limit kredytowy klienta oraz jego ogólne warunki sprzedaży.

Wzorce dokumentów

W każdej firmie są dokumenty, które wystawia się cyklicznie. Dlatego moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia wcześniejsze przygotowanie wzorców i automatyczne generowanie dokumentów na ich podstawie.

Inne funkcjonalności:

 • List przewozowy
 • Gratisy
Współpraca z urządzeniami

Moduł współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne (POSNET, ELZAB), kolektory danych, urządzenia typu PDA, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Zestawienia, raporty, wydruki

W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz. Ponadto, użytkownik może tworzyć własne zestawienia lub formularze w module Raporty i formularze, który jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym.

Obsługa zakupów

Zamówienia do dostawców

Moduł umożliwia ręczne lub automatyczne obliczanie ilości zamawianej, według wielu różnych algorytmów.

Rejestracja dokumentów zakupu

Przyjęcia towarów na stan magazynowy realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich jak: faktura VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon, faktura VAT RR, itp. lub na podstawie dokumentów ilościowych, uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do PZ, fakturą do PZ - nabycie wewnątrzwspólnotowe, przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów. Ponadto, możliwe jest wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.

Zakupy w krajach UE i poza nimi

Moduł Handlowo-Magazynowy zapewnia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE. W przypadku dokonania zakupów w krajach spoza UE, możliwe jest wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem w cenę towaru transportu do i od granicy.

Obsługa magazynów

Stany magazynowe

Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, zarówno w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Dla poszczególnych dostaw kartoteki można wskazać jej miejsce składowania, np. hala, regał, półka.

Inwentaryzacja

Inwentaryzację można przeprowadzić na dowolny dzień. W celu usprawnienia i przyspieszenia inwentaryzacji można zastosować urządzenia zewnętrzne podczas jej przeprowadzania, np. kolektory danych.

Emisja i rejestracja dokumentów magazynowych

W module można wystawiać dokumenty magazynowe takie jak: przerzuty międzymagazynowe (MM), rozchody wewnętrzne (RW), przyjęcia wewnętrzne (PW), wydania na zewnątrz (WZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ).

Kontrola rozrachunków

Integracja modułu Handlowo-Magazynowego z modułem Rozrachunki zapewnia:

 • kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników) z możliwością wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych,
 • prowadzenie kas i banków, generowanie raportów kasowych,
 • ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów oraz dowodów wpłaty,
Obsługa opakowań

Moduł Handlowo-Magazynowy wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych. Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych.

Moduł Rozrachunki

Podstawową funkcjonalnością modułu jest bieżąca kontrola rozrachunków z kontrahentami, instytucjami publicznoprawnymi, pracownikami, właścicielami, udziałowcami itp. Ponadto moduł przeznaczony jest do emisji i rejestracji dokumentów związanych z obrotem pieniężnym, takich jak dokumenty kasowe, bankowe, wezwania do zapłaty i noty odsetkowe, kompensaty itp.

Moduł jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Streamsoft PRO

Moduł jest dołączany bezpłatnie do zakupionych modułów Streamsoft PRO

Bieżąca kontrola należności i zobowiązań

Moduł umożliwia bieżącą, zautomatyzowaną kontrolę należności dzięki mechanizmom limitów kredytowych i blokad, działających we współpracy z modułem handlowo-magazynowym i finansowo-księgowym. Przejrzysty, łatwy do przystosowania do indywidualnych potrzeb i upodobań sposób prezentacji informacji o rozrachunkach i płatnościach zapewnia bieżącą kontrolę, umożliwiając natychmiastową reakcję na zmieniające się okoliczności.

Rejestracja i emisja dokumentów

Jedną z podstawowych funkcjonalności modułu jest wystawianie własnych oraz rejestrowanie obcych dokumentów kasowych i bankowych w dowolnej walucie. W trakcie wprowadzania dokumentów można je na bieżąco kojarzyć z rozrachunkami, rozliczając je. Innym sposobem rozliczania rozrachunków jest mechanizm kompensat oraz przenoszenia (np. z nabywcy na innego płatnika lub faktora). Moduł umożliwia wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych. Dzięki możliwości rozbijania rozrachunków na wiele terminów moduł wspiera sprzedaż i zakupy ratalne.

Wymiana dokumentów z systemami bankowości elektronicznej

Moduł jest standardowo wyposażony w mechanizmy wymiany dokumentów zgodny ze standardami większości systemów bankowości elektronicznej. Dzięki temu system umożliwia eksport przelewów i import wyciągów bankowych.

Moduł CRM

Moduł CRM, to aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz usprawniająca planowanie i organizację pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, handlowych oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Moduł pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych i prowadzonej działalności.

Głównym celem nowoczesnego przedsiębiorstwa jest zapewnienie każdemu z klientów ciągłości i spójności obsługi oraz możliwie krótkiego czasu na rozpoznanie jego problemu i zaproponowanie skutecznego rozwiązania. Bez możliwości prześledzenia dotychczasowych kontaktów z klientem jest to niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe.

CRM - podstawowe źródło wiedzy o kliencie

Prawidłowo zaimplementowany moduł CRM zajmuje centralne miejsce w przedsiębiorstwie. Jest niezastąpionym źródłem wiedzy o kliencie, a zarazem sprawnym kanałem komunikacji wewnętrznej. Uporządkowaniu ulega przydział zadań wewnątrz firmy. Kontrola przydzielonych zadań oraz planowanie organizacji pracy wewnątrz firmy, pozwala na efektywną współpracę z klientami. Rozbudowany system uprawnień zabezpiecza zgromadzoną wiedzę przed nieuprawnionym dostępem.

Skuteczny przepływ zadań

Moduł CRM zapewnia skuteczne wspomaganie procesów workflow, dzięki możliwościom przekazywania zadań, informacji i dokumentacji do odpowiednich użytkowników, realizujących działania opisane procedurami obowiązującymi w danej firmie. CRM jest niezastąpionym narzędziem np., przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania jakością opartych na normach ISO.

CRM to dobra inwestycja

Zdobycie nowego klienta jest od kilku do kilkudziesięciu razy droższe od utrzymania istniejącego. Nakłady poniesione na moduł CRM przyczyniają się do zwiększenia lojalności Klientów, a przez to znacznie poprawiają wynik finansowy. Moduł jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm, które skupiają się na kliencie, a przy tym zależy im na aktywnym budowaniu więzi z odbiorcami.

CRM - ułatwienie i przyspieszenie obsługi klienta

Dzięki możliwości prowadzenia kartoteki firm wraz ze słownikiem osób kontaktowych oraz słownikiem szczebli, funkcji i kompetencji, rejestrację różnych typów kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań oraz zapis wykonanych czynności możliwe jest znaczne uproszczenie procedur związanych z codzienną obsługą klientów.

Planowanie i realizacja zdarzeń

Praca z modułem CRM polega na rejestracji, planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych zdarzeń. Zdarzenia są to sprawy, zadania, projekty, kontakty, które dotyczą kontrahentów firmy lub jej pracowników. Zasadnicza część obsługi zdarzeń odbywa się w Drzewie spraw, które umożliwia przeglądanie i edycję (w kontekście kontrahenta lub operatora) każdego z rodzajów zdarzeń. Zdarzenia można wyświetlać w formie tabeli lub drzewa obrazującego zależności pomiędzy nimi.

Zarządzanie relacjami:

Moduł zapewnia kontrolę relacji z Klientami na wszystkich etapach i płaszczyznach pracy i współpracy, w szczególności:

 • Kontrolowanie kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami.
 • Kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów.
 • Kontrolowanie całych projektów, związanych z wieloma klientami i obsługiwanych przez wielu pracowników.
Organizacja pracy użytkownika i grupy

Użytkownicy modułu CRM mogą planować zadania do wykonania, przy pomocy graficznego kalendarza zadań. Kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnie dla każdego operatora lub dla grupy operatorów.

Korespondencja seryjna

Moduł CRM umożliwia obsługę korespondencji seryjnej, zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej, łącznie ze sposobami tworzenia list adresowych.

Moduł Kadry i Płace

Moduł spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Umożliwia tworzenie rozdzielnika kosztów. Posiada bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

Dane kadrowe i płacowe

Pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania około 100 podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy itp.), dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze, zdjęcie. Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech, definiowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika.

Ewidencja historii pracy

Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).

Rejestracja obecności w pracy

Rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy).

Umowy

Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

Zestawienia, wydruki, formularze

Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne.

Zbiorówka płacowa

Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.

Wzorce czasu pracy

W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.

Składniki wynagrodzeń

Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.

Listy płac

Moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.

Przelewy pracownicze

Program drukuje oraz tworzy w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków.

Spójność i ochrona danych

Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.

Przypomnienia

Aktywowany na życzenie system przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.

e-Deklaracje

W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/IFT-1R.

Rejestracja Czasu Pracy (RCP)

Możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą).

Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ewidencja zdarzeń odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia i zmniejszenia.

Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

 

Ewidencja i historia majątku

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii majątku firmy.

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy

Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co m.in. umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

Wydruki i zestawienia

System generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Wykorzystanie modułu Raportów i formularzy, umożliwia tworzenie własnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego

W celu filtrowania danych oraz tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup. Mechanizm cech zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń

W specjalnej wersji modułu Środki trwałe umożliwiono obsługę drukarek etykiet i obsługę kolektorów danych. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe.

Wartość odzyskana

W module umożliwiono wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego, zgodnie z wymaganiami MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Ogranicza ona amortyzację bilansową środka trwałego poprzez pomniejszenie miesięcznego umorzenia przy zachowaniu tego samego okresu lub skrócenie okresu amortyzacji bez zmiany miesięcznej wartości umorzenia.

Moduł Wyposażenie

Moduł jest aplikacją przeznaczoną do wspomagania pracy działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Adresowany jest do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki dbałości o mienie.

Ewidencja wyposażenia

Obsługa ewidencji odbywa się z pomocą zdefiniowanych dokumentów obrotu: przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Pozwala to na zapamiętanie oraz prezentację kompletnej historii kartoteki.

Grupowanie wyposażenia

Program pozwala na następujące grupowanie składników wyposażenia:

 • grupy rodzajowe,
 • jednostki organizacyjne,
 • osoby materialnie odpowiedzialne,
 • grupy definiowane przez użytkownika.

Program pozwala na łączenie wyposażenia w obrębie indywidualnie definiowanej przez użytkownika grupy rodzajowej oraz dowolnej ilości grup użytkownika. Grupa rodzajowa, to dowolnie rozbudowywana, wielopoziomowa struktura o budowie drzewa. Takie podejście umożliwia łatwe uzyskiwanie zestawień w ujęciu ilościowym np. liczba kalkulatorów w całej firmie lub na danym wydziale.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu

Uzupełnieniem możliwości definiowania dodatkowych parametrów wyposażenia jest mechanizm cech. Mechanizm ten zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakteryzujących wyposażenie np. okres gwarancji, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej.

Inwentaryzacja wyposażenia

Moduł w pełni rozlicza inwentaryzację zgodnie z wprowadzonym, w słowniku Jednostek organizacyjnych, podziałem na pola spisowe.

Wydruki i zestawienia

Poza standardowymi wydrukami zbiorczymi, istotnym ułatwieniem jest wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane i raporty.

Moduł Serwis

Moduł przeznaczony jest dla firm usługowych o dowolnej specjalizacji, w tym zajmujących się serwisem różnego rodzaju urządzeń i sprzętu, bądź świadczących usługi niematerialne. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz zapewnienie szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji o przebiegu realizacji zleceń serwisowych, historii przedmiotów zleceń itd.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z modułem Handlowo-Magazynowym. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich, jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży. Pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów.

Podstawowa funkcjonalność:
 • Prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z możliwością zdefiniowania dowolnych cech np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy, przebieg, data następnego przeglądu itp.
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów zleceń serwisowych.
 • Prowadzenie słownika wykonywanych usług z możliwością grupowania czynności serwisowych.
 • Pełna integracja z modułem CRM pozwalająca m.in. na planowanie czasu pracy wykonawców usług serwisowych i eliminację konfliktów,
 • Opcjonalna możliwość definiowania złożonych przedmiotów serwisu (serwisowanych urządzeń składających się z innych urządzeń lub podzespołów).
 • Prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania wg dowolnych kryteriów oraz podziałem na zlecenia bieżące i archiwalne.
 • Wydruki przyjęcia do serwisu i wydania z serwisu.
 • Wystawianie dokumentów WZ i RW powiązanych ze zleceniem serwisowym. Dokumenty WZ mogą być wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego.
 • Prowadzenie listy napraw powiązanych ze zleceniem.
 • Możliwość wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów oraz rozliczania w systemie prowizyjnym.
 • Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem Faktury VAT, zawierającej części z dokumentów WZ oraz wykonane usługi.
 • Kilka postaci wydruków Faktury VAT rozliczającej zlecenie: usługa zbiorcza z dodatkową specyfikacją wykonanych usług, usługa zbiorcza bez specyfikacji, wszystkie usługi analitycznie na Fakturze VAT.
 • Możliwość wystawiania dowolnych korekt do faktur rozliczających zlecenia.

Moduł Produkt

Moduł jest łatwym w obsłudze narzędziem wspomagającym proces wytwarzania w małych firmach o profilu produkcyjnym. Pozwala na określenie receptury produktu z podaniem listy zamienników. Ma za zadanie rozliczanie normatywnego zużycia materiałów. Umożliwia prowadzenie dziennika zleceń produkcyjnych.
Szacowanie zapotrzebowania materiałowego odbywa się z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych, materiałów zarezerwowanych i planowanych dostaw. Generowane rozchody materiałowe mogą być kierowane do działów. Moduł umożliwia zadeklarowanie sposobu kalkulowania ceny, która wyliczana jest na podstawie cen składowych i określanych indywidualnie dodatkowych kosztów. Moduł jest w pełni zintegrowany z modułem gospodarki magazynowej, w którym można przyjmować zamówienia na produkowane wyroby.

Moduł Raporty i Formularze

Moduł umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych analiz, zestawień i formularzy w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika. Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Zaprojektowane zestawienia można wyświetlać w tabelarycznym, graficznym lub mieszanym układzie prezentacji danych.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika

Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika. Mimo, że w systemie Streamsoft Prestiż znajduje się wiele standardowych zestawień, to zawsze będzie istnieć potrzeba dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, zarówno w zakresie danych jak i wyglądu.

Projektowanie zestawień i formularzy

Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Rozbudowany system analizy pozwala na szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych. Utworzone wzorce formularzy i zestawień można zapisać na dysku w celu ich późniejszego wykorzystywania, modyfikacji czy kopiowania do nowych wzorców. Użytkownik modułu może decydować praktycznie o każdej wizualnej części zestawienia, począwszy od obiektów graficznych, pól typu memo (notatek zajmujących nawet kilka stron druku), czy wartości sumujących i wyliczających poszczególne grupy danych. Istnieje możliwość oddzielnego projektowania strony tytułowej zestawienia, nagłówka i stopki strony, nagłówków i stopek tabel itd.

Kreator zestawień

Wbudowany kreator zestawień pozwala na wybranie interesujących danych, posortowanie ich w żądany sposób i uzyskanie profesjonalnego wyglądu zestawienia za pomocą pojedynczych kliknięć myszką. Informatycy mogą wybierać dane do zestawień, pisząc formuły w języku SQL. Dla pozostałych użytkowników przygotowano (stale rozszerzane) gotowe wyciągi z danych. Kreator umożliwia również tworzenie etykiet łącznie z kodami kreskowymi. Wbudowane gotowe szablony i formularze można modyfikować, tworząc indywidualne raporty przy minimalnej pracy własnej. Zaawansowani użytkownicy będą mogli tworzyć zestawienia warunkowe, włączając do nich linie kodu języka Pascal, co umożliwi jeszcze większą elastyczność programu.

Wysyłanie raportów i zestawień

Oprócz wydruku, przygotowany raport może być wyeksportowany w standardach Word i Excel. Można również wysyłać raporty w formatach PDF, RTF, HTML i innych. W prosty sposób zestawienie może być wysłane pocztą elektroniczną lub włączone na stronę WWW.

Serwer raportów

Serwer raportów jest to funkcjonalność, która umożliwia wykonanie, w zaplanowanym czasie, dowolnych zestawień definiowanych, w oparciu o zadane przez użytkownika warunki wejściowe. Zestawienia rozsyłane są na adresy e-mail wybranych użytkowników, jako załączniki. Usługa ta powoduje zmniejszenie obciążenia systemu Streamsoft Prestiż poprzez możliwość wykonywania i rozsyłania raportów w czasie mniejszego obciążenia baz danych, np. w nocy.

Analiza projektów

Dzięki tej funkcjonalności można zgromadzić w jednym zbiorze dokumenty sprzedażowe, zakupowe i magazynowe związane z konkretnym projektem. Ponadto, można stworzyć raporty, które umożliwiają analizę kosztów wynikających z poszczególnych dokumentów związanych z realizacją projektu. Analizy wykonane przenoszone są automatycznie do zbioru analiz ukończonych.

Zalety modułu:
 • Posiada intuicyjny, łatwy do opanowania interfejs użytkownika, zgodny ze stylem najpopularniejszych pakietów biurowych.
 • Dostępna technologia umożliwia tworzenie raportów o dowolnej strukturze, dzięki możliwości zagnieżdżania raportów, parametryzacji zapytań oraz tworzeniu grup i podgrup.
 • Dostarcza wizualnych, łatwych do użycia narzędzi, na wszystkich etapach tworzenia raportu: dostęp do danych, wygląd raportu, prezentacja wyników.
 • Dane mogą być wybierane za pomocą kreatora lub projektanta zapytań, gdzie po wskazaniu tabel, kolumn, warunków, grup oraz warunków sortowania, tworzone jest zapytanie w języku SQL.
 • Wygląd raportu może być tworzony ręcznie lub za pomocą dostępnych kreatorów.
 • Prezentacja wyników dostępna jest w każdym momencie tworzenia raportu, na zakładce podglądu.
 • Wbudowany interpreter obiektowego języka PASCAL, umożliwia tworzenie dostępnych w raporcie zmiennych, formuł obliczeniowych oraz procedur obsługi zdarzeń.

Moduł Administratora

Moduł Administratora jest przeznaczony do administrowania systemem Streamsoft Prestiż. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem. Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.

Podstawowa funkcjonalność:
 • Tworzenie grup użytkowników systemu.
 • Przydzielanie praw dostępu do firm, modułów, opcji, funkcji i klawiszy.
 • Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie praw dostępu.
 • Zakładanie nowych firm i użytkowników systemu.
 • Konfigurowanie stanowisk, na których przydzielono poszczególne moduły systemu Streamsoft Prestiż.
 • Przeprowadzenie reorganizacji bazy danych.
 • Archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych.
 • Konfigurowanie połączenia z serwerem.
 • Sprawdzanie spójności bazy danych.
 • Konfigurowanie i przeglądanie rejestrów operacji.
 • Przeprowadzanie operacji na licencji (zmiana parametrów licencji, odrejestrowanie licencji, pobranie nowego pliku licencji, rejestracja licencji za pomocą kodów licencyjnych).
 • Realizacja zaawansowanych operacji na bazie danych, np. ustawienie parametrów serwera bazy danych, uruchomienie skryptów reorganizacyjnych, itp.

Moduł Administratora dołączany jest bezpłatnie do zakupionego systemu Streamsoft Prestiż.